Овиме и овде најављујемо књигу Винка Синдичића. Објављују се бројни, до сада невиђени тајни документи. Ово је прва у низу од неколико књига у којима ће бити објављена тајна преписка између Винка Синдичића и Јосипа Перковића, настала у временском периоду од око 30 година.

Све књиге носити ће један те исти јединствени наслов.

  • ХРВАТСКИ ПРИЈАТЕЉ БРОЈ 1

Књиге ће се разликовати по различитим ИСБН бројевима, и одговарајућим поднасловима.

Остали релевантни детаљи објављују се уз саму књигу.

Аутор Винко Синдичић уступио је сва права из продаје књига веб-страници

Свим приходима које проитекну из активности ццецсије управлјати ће непрофитна и невладина заклада!

ХРВАТСКИ ПРИЈАТЕЛЈ БРОЈ 1

            СЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТ БРОЈ 1:

 

ИСБН

„978-3-96699-000-4“

АНТЕ – ПОСТ – ХРИСТУМ НАТУМ (п.н.е. – п.н.е)

Пре ЦОВИД-19

Намера ми је била ово историјско дело израђено у мојем властитом аранжману понудити на продају по цени у висини од 299.43 € (Двијестотинедеведесетидевет/43 Еура). Та је цена, као и димензије кнјиге, изведена из мојег датума рођенја, 29. 9. 1943. године, зато је требала износити 299, 43 €. Ова цена, осим осталих чинјеница, имала је оправданје и у јединственој и уникатној изведби, произведеној од мене лично.

Човеково памћенје као и деривације из чинјеница подсећају нас да су повесни периоди, из оваквих или онаквих разлога, под различитим називима, због датиранја, поделена на временске епохе. Због временског рачунанја овде ћу навести само ону по човеку рачунајућу линију, прије, односно после Христа, зависне од језика, између осталог, познате као п. Х. или п. Х.

Анно Домини: ЦОВИД-19

Онда је стигао „Коронавирус“. „Цовид-19“.

(„ЦО“рона „ВИ“рус „Д“исеасе 20„19“).

Сукладно мојем поиманју, због својег снажног утјецаја на нашу реалност, променити ће одређене односе на свеколика „терестријална“ понашанја. На прелазу смо из нама познатог и полако напуштајућег света у смеру потпуно непознатог. За сада можемо само поставлјати хипотезе. Ова болна и груба реалност у човековом сећанју бити ће угравирана као време пре, односно после Цороне.

Post ЦОВИД-19

Узимајући у обзир да су се наше животне навике и стандарди због ове опаке болести променили у темелјима, и да не знамо каква нас будућност очекује, одлучио сам макар један сегмент мојег биствованја промениити и већ се сада прилагодити надолазећем будућем непознатом.

ЦОВИД-19 свести ће човеково досадашнје социјално понашанје на једну врсту цивилизацијског реликта.

Из тих разлога ово јединствено и уникатно историјско-литерарно дело израђено у стопостотном (100%) ручном раду аутора, у новој ери после ЦОВИД-19 бити ће понуђено путем јавног надметанја на интернетској страници:

• www.queens-enemy.com

у висини од 999.999,00 € (Деветсто-деведесет-и-девет-тисужа-Деветсто-деведесет-и-девет Еура).

ПРАВНИ ОСВРТ

СЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТ БРОЈ 1 – КАО СУДСКИ ДОКАЗ

Редовно издање:

Сукладно најави у поглавлју „ВАЖНИ ПОДАЦИ СА ПОСВЕТОМ КОРИСНИКУ“ на страници II. ово историјско-литерарно дело због вишеструких појединачних докумената, посложених у низу један за другим, у једну јединствену целину, носи наслов „Сложени документ број 1“ и с поднасловима „Кралјевина Јухославија и „Свен Олоф Јоацхим Палме“, тискати ће се под овим истим ИСБН бројем у ограниченом броју од само једног јединог (1) примерка.

Евентуална друга нова изданја тискати ће се под другим ИСБН бројевима.

Ово јединствено и уникатно историјско-литерарно дело израђено у стопостотном (100%) ручном раду аутора бити ће понуђено на продају путем јавног надметанја на интернетској страници:

• www.queens-enemy.com

с почетном ценом надметанја у висини од 999.999,00 € (Деветсто-деведесет-и-девет-тисужа-Деветсто-деведесет-и-девет Еура).

„Сложени документ број 1“ из контигента од једног (1) јединог примерка и издан под ИСБН бројем:

• „978-3-96699-000-4“

не ће се моћи користити у никакве друге, дакле у никакве доказне, осим у читателјске намјене. У доказне ће се моћи користити само јавнобележнићки оверени примерци. Тиме ће бити испунјена наведена издавачка квота под ИСБН бројем:

• „978-3-96699-000-4“

То се сматра редовитим изданјем.

Ванредно изданје:

За друге намјене уклјучујући и судски доказ, предвиђено је ванредно изданје. За било коју другу намјену морати ће се с назнаком сврхе наручити јединствени примерак који ће бити попраћен јавнобиулежничком овером о исправности и дозволи кориштенја у наведене сврхе.

Наруджба ванрњедног изданја морати ће уследити путем следећег е-Маила:

• publisher@queens-enemy.com

Цена ће овисити од датог тренутка и увета по којима ће се припремити ванредно изданје.

Обзиром да ће то бити ванредно изданје, неће се доделивати ИСБН бројеви, нјих ће заменити јавнобелећничка исправа.

Техничка обрада ванредног изданја заснована је на истим критеријима као и техничка израда редовног изданја. Дакле форма и квалитета се не менјају, остају исти, као и у редовном изданју.

ВАЖНИ ПОДАЦИ СА ПОСВЕТОМ КОРИСНИКУ

Главне карактеристике

Ово историјко-литерално дело „Хрватски пријателј број 1 – Сложени документ број 1“ и у форми кнјиге бити ће издано у ограниченом изданју у висини од само једног (1) примерка. У целокупној свеукупности како материјално-опиплјивој тако исто и духовно-мисаоној, од идејно-занатског осмишлјенја, уметничког обликованја и мануално-техничке израде, исклјучиво је остваренје аутора Винка Синдичића, настало на следећим карактеристикама:

01. састоји се од два физичка дела:
a. форме кнјиге и
b. заштитне кутије;

02. форма кнјиге израђена је од тврдих корица уметнутих у белу алкантару;

03. писани део насловнице на преднјој корици је увезан, и лично је остваренје аутора;

04. наличје преднје корице дела носи наслов:
a. ХРВАТСКИ ПРИЈАТЕЛЈ БРОЈ 1;

05. поднаслов носи име:
• „ТАЈНА МИСИЈА“:
– Кралјевина Југославија;
– Свен Олоф Јоацхим Палме“;

06. полеђина носи име:
• „СЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТ БРОЈ 1“;

07. Стражнја корица носи један тематско-универзални лого, лично остваренје аутора;

08. производ је зашиван и додатно залеплјен;

09. заштитна кутија за форму кнјиге уметнута је у црвену алкантару;

10. на наличју заштитне кутије увезани су по један лични лого аутора;

11. штампано на белом папиру 120гр/м²;

12. дигитална штампа у боји;

13. димензије кнјиге имају упориште у датуму рођенја аутора:
• 29. септембра 1943. године;

Ово историјско-литерарно дело израђено у стопостотном (100%) ручном раду аутора бити ће понуђено на продају путем јавног надметанја на интернетској страници:

• www.queens-enemy.com

са почетнином ценом надметанја у висини од 999.999,00 € (Деветсто-деведесет-и-девет-тисужа-Деветсто-деведесет-и-девет Еура).

Ово историјско-писано дело, „Сложени документ број 1“, настало и произведено је у мојем властитом ручно-интелектуално-уметничком раду, па зато, узимајући у обзир све моје бивствене димензије, има посебну вредност у времену и ппростору, обележену мојим јединственим знанјем и умећем специфичних и посебних делованја у умећу пртваранја немогућег у могуће, како у прошлости, тако и преношенјем истине у бескрајна временскка пространства у будућности.

Зато, ово историјско-литерарно дело произведено у мојем сто-постотном властитом интелектуално-занатско-ручном раду, посвећујем свим добронамерним и напредним лјудима, који своје знабнје темелје на неикривлјеним чинјеницама, а све због тумаченја свеукупних збиванја у прошлости и такођер због позиитивне изграднје свеколике будућности на добробит свеукупног човечанства.

У далјнјем тексту „Сложени документ број 1“.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

АУТОРСКО ПРАВО

Ово историјско-литерално дело:
• „ХРВАТСКИ ПРИЈАТЕЛЈ БРОЈ 1“

ца поднасловима
• „ТАЈНА МИСИЈА“
– Кралјевина Југославија
– Свен Олоф Јоацхим Палме

и наслови на полеђини:
• „СЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТ БРОЈ 1“

је сто-постотно (100%) материјално и интелектуално дело Винка Синдичића. Зато су све врсте и начини:

• копиранја,

• дословног преписиванја,

• умножаванја

o знаним

o или за сада још незнаним техникама,

o па и онима које дамнашнје станје и развојтехнике и технологије још не познаје

• те било ккаква визуално-аудио или писана тумаченја, противна наводима духа и смисла ауторових намера, а без аиуторове дозволе,

• повреда

o „Копѕригхта“,

o „Урхеберрецхт-а“,

o те осталих ауторских права било како да се она звала у неким другим друштвеним уређенјима и правним системима,

па је зато поступанје противно законима, поштенју, добрим укусима, узанцама и свим позитивним правилима и прописима најстроже забранјенио! За свако такво неодобрено поступанје, плагиранје, аутор или нјегови правни наслједници и пуномоћниици, захтјевати ће надокнаду одговарајуће штете и измакле добити.

Бити ће предузете све законске мере због заштите својих (ауторових у ужем и ширем смислу) права и то пред, како цивилним тако исти и пред кривичним судовима на начин како то у датом тренутку аутору, нјеговим правним наслједницима и пуномоћницима буде највише одговарало, са захтевом подмиренја свих, не само судских, адвокатских, јавнобележничких и.т.д. насталих трошкова у свези подузиманја раднји због заштите својих свекоилких права.

У далјнјем тексту „Сложени документ број 1“.

Добавом овог „Сложеног документа број 1“ аутоматски се прихваћа горнја изјава.